Privacy Policy en Cookie Statement Sustainable Students

Sustainable Students Vof, hierna genoemd “Sustainable Students”, gevestigd aan

Uiterwaardenstraat 94-2, 1079CE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sustainable Students hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die zij verwerkt en gaat hier dan ook zorgvuldig mee om.

Deze website bevat links naar de websites van partners en naar websites van derden.

Sustainable Students is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners, klanten of andere partijen.

Sustainable Students raadt je aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien je vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via info@sustainablestudents.nl

Deze Privacy Policy en Cookie Statement zijn van toepassing op de website

www.sustainablestudents.nl evenals de correspondentie via social media kanalen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een email-adres

of IP-adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sustainable Students verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Van kandidaten / sollicitanten:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • CV

 • Motivatiebrief

 • Opleiding

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het reageren op een vacature op de website, en in telefonische, schriftelijke, en digitale correspondentie

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

Van klanten, leads, en overige partners:

 • Naam organisatie

 • Adresgegevens organisatie

 

Van contactperso(o)n(en) van klanten, leads, en overige partners:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen op de website, en in telefonische, schriftelijke, en digitale correspondentie

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

Wij slaan de algemene- en contactgegevens van kandidaten, organisaties en contactpersonen van organisaties tevens op in ons CRM-systeem Notion. Sustainable Students is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door Notion. Meer informatie over Notion en haar Privacy Policy is te vinden op https://www.notion.so

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sustainable Students heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen er dan ook nooit om vragen deze met ons te delen. Kandidaten en/of sollicitanten kunnen er wel zelf voor kiezen om bijzondere persoonsgegevens aan te leveren (zoals een pasfoto of informatie over politieke voorkeuren of religieuze opvattingen). Sustainable Students verwerkt ook deze persoonsgegevens met de grootste zorg. Sustainable Students heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@sustainablestudents.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Sustainable Students verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten zo goed mogelijk te verlenen. Onze dienstverlening betreft enerzijds uit het in contact brengen van studenten en/of starters met mogelijke toekomstige werkgevers. Hiervoor geven wij jouw gegevens door aan de organisatie(s) waarin jij interesse hebt getoond, bijvoorbeeld via het reageren op een door ons aangeboden vacature, via het invullen van een contactformulier, of via overige correspondentie. Anderzijds betreft onze dienstverlening het opnemen en aanbieden van een podcast. Indien jij zelf een vraag hebt gesteld met betrekking tot een podcast, kunnen wij jouw voor- en achternaam noemen in de aflevering. Wij vragen hiervoor vooraf jouw toestemming.

 • Contact met je op te kunnen nemen met betrekking tot de uitvoering van hierboven genoemde diensten

 • Je te informeren over wijzigingen van hierboven genoemde diensten

 • Onze dienstverlening te verbeteren

 • Statistieken te genereren. Sustainable Students analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Sustainable Students verwerkt door jou aangeleverde persoonsgegevens op grond van jouw vrijelijk gegeven, ondubbelzinnige toestemming, zoals vastgelegd in de AVG onder art. 6 (lid 1, sub a) en art. 9 (lid 2, sub a).

Geautomatiseerde besluitvorming

Sustainable Students neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sustainable Students) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Sustainable Students Vof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemene informatie en contactgegevens van kandidaten / sollicitanten: maximaal 2 jaar. Dit is de termijn waarop de meeste studenten verder gevorderd zullen zijn in hun studie en hun positie is veranderd.

 • CVs en motivatiebrieven van kandidaten / sollicitanten: maximaal 3 maanden. Dit is een redelijke termijn voordat duidelijk is of een sollicitant door de betrokken partij wordt aangenomen of afgewezen. In geval van afwijzing wordt de maximumtermijn van 4 weken gehanteerd.

 • Algemene- en contactgegevens van klanten, leads, en overige partners: maximaal 2 jaar. Dit is een redelijke termijn waarbinnen een samenwerking kan worden aangegaan, voortgezet, of beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sustainable Students verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of op jouw verzoek met jouw nadrukkelijke toestemming. In het kader van de hierboven genoemde dienstverlening verstrekt Sustainable Students persoonsgegevens enkel aan organisaties waarin een kandidaat / sollicitant zelf interesse heeft getoond, bijvoorbeeld door te reageren op een specifieke vacature of contactverzoek van de betreffende organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sustainable Students gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele Cookies:

Sustainable Students Vof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies:

Daarnaast plaatsen we Google Analytics-cookies. Dit zijn cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we statistieken kunnen genereren over het gebruik van onze website. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben het delen van gegevens met Google uitgeschakeld, en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sustainable Students en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar info@sustainablestudents.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sustainable Students wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sustainable Students neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sustainablestudents.nl